Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene Voorwaarden Impactainment BV, versie februari 2019, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

BIJZONDERE BEPALINGEN:

BIJZONDERE BEPALINGEN Impactainment BV – donateur.

Impactainment BV is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30214711, hierna te noemen: Impactainment BV. Kantoorhoudende te Utrecht en statutair gevestigd te Utrecht.

Adresgegevens:
IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV
KVK NR.: 77102908
BTW: NL860901324B01
Bank: Nl88 rabo 0350243549

Vestigingsadres studio: DE METAAL KATHEDRAAL Rijksstraatweg 20 3545 NA Utrecht

Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Impactainment BV geld doneert, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van de realisatie van een project.

PROJECT: het project dat op de SITE van Impactainment BV staat waar de donateur op heeft aangegeven geld te doneren.

(Impactainment BV) SITE: de

website http://www.Impactainment.nl, http://www.greenmakeover.nl

OVEREENKOMST: iedere overeenkomst tussen Impactainment BV en donateur.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen Impactainment BV en donateurs tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de donateur of van derden zijn niet van toepassing.

2.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van Impactainment BV zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Impactainment BV worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.

 

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 4. Doneren

Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Impactainment BV geld doneert en/of content, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van de realisatie van een project.

4.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een site van Impactainment BV geld doneren ten behoeve van een PROJECT.

4.2 Impactainment BV retourneert de betalingen indien het PROJECT en de beloningen voor de donateurs niet kunnen worden gerealiseerd conform aangegeven op de website.

4.3 Op de rechtsverhouding(en) tussen Impactainment BV en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.

4.4 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan Impactainment BV gedane donatie als door de aangenomen, wanneer Impactainment BV na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.

4.5 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

4.6. Impactainment BV zal zorg dragen voor het vertoning gereed maken van het project.

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid Impactainment BV

5.2 Donateur zal Impactainment BV vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en Impactainment BV uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

5.3 In geen geval is Impactainment BV aansprakelijk voor de manier waarop donateurs of anderen gebruik maken van de door Impactainment BV geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen donateurs of anderen Impactainment BV vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die Impactainment BV op haar website beschikbaar stelt.

5.4 Impactainment BV is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Impactainment BV.

5.5 Indien Impactainment BV als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 6. Links en privacybeleid

6.1 Impactainment BV verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en Impactainment BV gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring.

Artikel 7. Overige bepalingen; toepasselijk recht

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 8. Privacy policy

Impactainment BV respecteert en beschermt de privacy van de donateurs en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van hen te beschermen.

Het delen van informatie

Impactainment BV deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:

– Indien Impactainment BV daartoe toestemming van de gebruiker heeft verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem. Indien Impactainment BV in goede trouw gelooft dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om

a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek

b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker

c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of

d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de Dienst, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

Indien Impactainment BV zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zal Impactainment BV de donateurs vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

8. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze beschikking is het Nederlands recht van toepassing.

Donateur verklaart kennis te hebben genomen van de volledige tekst en bijbehorende tekst op de SITE en deze te aanvaarden.

U wilt dat wij uw data verwijderen?

Klik dan op deze link en volg de stappen. Uw data zal automatisch verwijderd worden

Klik hier om de Algemene voorwaarden te accepteren:

[ultimate_gdpr_terms_accept]