Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene Voorwaarden JansenJager, beeldmakers, versie februari 2019, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel uitmaken.

BIJZONDERE BEPALINGEN:

BIJZONDERE BEPALINGEN JansenJager – donateur.

JansenJager, beeldmakers is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30214711, hierna te noemen: JansenJager. Kantoorhoudende te Utrecht en statutair gevestigd te Utrecht.

Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij JansenJager geld doneert, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van de realisatie van een project.

PROJECT: het project dat op de SITE van JansenJager staat waar de donateur op heeft aangegeven geld te doneren.

(JansenJager) SITE: de

website http://www.JansenJager.nl, http://www.greenmakeover.nl

OVEREENKOMST: iedere overeenkomst tussen JansenJager en donateur.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten tussen JansenJager en donateurs tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. Andere (Algemene) Voorwaarden van de donateur of van derden zijn niet van toepassing.

2.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen en offertes van JansenJager zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door JansenJager worden herroepen vóór, en onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst.

 

DONATIES EN BETALINGEN

Artikel 4. Doneren

Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij JansenJager geld doneert en/of content, heeft gedoneerd of zal doneren ten behoeve van de realisatie van een project.

4.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een site van JansenJager geld doneren ten behoeve van een PROJECT.

4.2 JansenJager retourneert de betalingen indien het PROJECT en de beloningen voor de donateurs niet kunnen worden gerealiseerd conform aangegeven op de website.

4.3 Op de rechtsverhouding(en) tussen JansenJager en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.

4.4 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan JansenJager gedane donatie als door de aangenomen, wanneer JansenJager na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.

4.5 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

4.6. JansenJager zal zorg dragen voor het vertoning gereed maken van het project.

Artikel 5. Dienstverlening en aansprakelijkheid JansenJager

5.2 Donateur zal JansenJager vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en JansenJager uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

5.3 In geen geval is JansenJager aansprakelijk voor de manier waarop donateurs of anderen gebruik maken van de door JansenJager geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zullen donateurs of anderen JansenJager vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van de bestanden, gegevens en/of materialen die JansenJager op haar website beschikbaar stelt.

5.4 JansenJager is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of apparatuur, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van JansenJager.

5.5 Indien JansenJager als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 6. Links en privacybeleid

6.1 JansenJager verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon en JansenJager gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Verklaring.

Artikel 7. Overige bepalingen; toepasselijk recht

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 8. Privacy policy

JansenJager respecteert en beschermt de privacy van de donateurs en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van hen te beschermen.

Het delen van informatie

JansenJager deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:

– Indien JansenJager daartoe toestemming van de gebruiker heeft verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem. Indien JansenJager in goede trouw gelooft dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om

a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek

b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker

c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of

d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de Dienst, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

Indien JansenJager zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zal JansenJager de donateurs vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

8. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze beschikking is het Nederlands recht van toepassing.

Donateur verklaart kennis te hebben genomen van de volledige tekst en bijbehorende tekst op de SITE en deze te aanvaarden.

U wilt dat wij uw data verwijderen?

Klik dan op deze link en volg de stappen. Uw data zal automatisch verwijderd worden

Klik hier om de Algemene voorwaarden te accepteren: